در حال بارگذاری ...
  • طرح هفت شهر شایستگی؛ اشاره به منظومه رویدادهای دانش بنیان فرهنگی دارد که با هدف تحقق الگوی فارغ التحصیل شایسته در نظام آموزش عالی ایران و به ابتکار معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی را ه اندازی گردیده است. هدف نهایی طرح مذکور، تربیت دانش آموختگانی است که انتظار میرود در طول دوره دانشجویی، شایستگی های لازم را بر اساس هفت نقش اصلی (نقش هایی که سبب رشد فردی و اجتماعی دانشجو شده و در صورتی که دانشجو بتواند وظایف خود را متناسب با آن نقشی که بر عهده دارد به بهترین نحو به انجام رساند، قابلیت، ظرفیت، توانمندی و در یک کلمه شایستگی خود را نشان خواهد داد.) کسب نمایند. معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در تلاش است، از طریق مجموعه فعالیت های پیش بینی شده در مراکز، سازما ن ها و واحدهای تابعه ی خود که در قالب هفت المپیاد فرهنگی- دانشجویی طراحی شده اند، تحقق الگوی فارغ التحصیل شایسته را دنبال نماید.